Monday, July 30, 2012

ширээний ном

"Социологийн судалгааны үндсэн аргууд" ном
Хянан тохиолдуулсан: В.Отгон насан
Он: 2005
Хот: Улаанбаатар хот
Нүүрний тоо: 193
Эрхлэн гаргасан: МУИС Социологийн тэнхим
Хэвлэлт: Нэмж засварласан 3 дахь хэвлэл

No comments:

Post a Comment