Monday, July 30, 2012

Ц.Пүрэв багш

Социологийн ухааны доктор, профессор Ц.Пүрэв
Мэргэжил: Социологич

Эрдмийн зэрэг: Социологийн ухааны доктор, профессор

Төгссөн сургууль: МУИСургууль. 1967 он

Эрхэлж буй ажил: Идэр дээд сургуулийн зөвлөх багш, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, Социологи – Нийгмийн ажлын тэнхимийн социолoгийн багш, ШУА-ын ФСЭХ-ийн социологийн секторын ахлах судлаач

Судалгааны ажлын чиглэл: Социологийн судалгааны арга зүй аргачлал, хөдөлмөр аж байдлын социологи

Бүтээл: -Социологит эмпирик хэв маягчлал хийх арга зүй, аргачлалын асуудал /өрхийн аж байдлын жишээгээр/. УБ 1993
-Социологийн мэдээллийг шинжлэх статистик арга. УБ., 1995
-Социологийн мэдээлэлд ангилал хийх арга. УБ., 2005
-Ц.Пүрэв. П.Тэгшбаяр Хөдөлмөрийн социологи. УБ.,2009

No comments:

Post a Comment